Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home2/rpag0465/public_html/kowyko_docs/declaratii/declaratie.php on line 11
Institutia Prefectului - Judetul Tulcea: Declaratie de Avere/Interese Nume Prenume

Primaria Ceamurlia_de_Jos
Documentul nu este încă înregistrat în Registrul Declaraţiilor de Avere!

DECLARAŢIE DE AVERE

 

   Subsemnatul Ene Anton, având funcţia de Inspector principal la Primaria Ceamurlia_de_Jos, CNP:                              , cu domiciliul în                                                , localitatea Lunca, judetul Tulcea, cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele:
.....................................
1) Prin familie se înţelege soţul/soţia şi copiii aflaţi în întreţinerea acestora.

I. Bunuri imobile

1. Terenuri
Notă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul)

----/----

----/----

----/----

----/----

----/----

----/----

----/----

    * Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apă; (5) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
1) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

2. Clădiri

Notă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări.

Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobândirii

Suprafaţa

Cota-parte

Modul de dobândire

Titularul2)

----/----

----/----

----/----

----/----

----/----

----/----

----/----

    * Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
2) La "Titular" se menţionează, în cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, soţul/soţia, copilul), iar în cazul bunurilor în coproprietate, cota-parte şi numele coproprietarilor.

II. Bunuri mobile
1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, maşini agricole, şalupe, iahturi şi alte mijloace de transport care sunt supuse înmatriculării, potrivit legii

Natura

Marca

Nr. de bucăţi

Anul de fabricaţie

Modul de dobândire

----/----

----/----

----/----

----/----

----/----

2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare însumată depăşeşte 5.000 de euro

Notă:
Se vor menţiona toate bunurile aflate în proprietate, indiferent dacă ele se află sau nu pe teritoriul României la momentul declarării.

Descriere sumară

Anul dobândirii

Valoarea estimată

----/----

----/----

----/----

III. Bunuri mobile, a căror valoare depăşeşte 3.000 de euro fiecare, şi bunuri imobile înstrăinate în ultimele 12 luni

Natura bunului înstrăinat

Data înstrăinării

Persoana către care s-a înstrăinat

Forma înstrăinării

Valoarea

----/----

----/----

----/----

----/----

----/----

IV. Active financiare

1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

Notă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în bănci sau instituţii financiare din străinătate.

Instituţia care administrează
 şi adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis în anul

Sold/valoare la zi

----/----

----/----

----/----

----/----

----/----

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) depozit bancar sau echivalente;   (3) fonduri de investiţii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).

2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate, dacă valoarea de piaţă însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

Notă:
Se vor declara inclusiv investiţiile şi participările în străinătate.

Emitent titlu/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Tipul*

Număr de titluri/
cota de participare

Valoarea totală la zi

----/----

----/----

----/----

----/----

*Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.

3. Alte active producătoare de venituri nete, care însumate depăşesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
  ----/----
…………………………………………………………………………………………………..
Notă:
Se vor declara inclusiv cele aflate în străinătate.

V. Datorii
Debite, ipoteci, garanţii emise în beneficiul unui terţ, bunuri achiziţionate în sistem leasing şi alte asemenea bunuri, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depăşeşte 5.000 de euro

N o t ă :
Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate în străinătate.

Creditor

Contractat în anul

Scadent la

Valoare

----/----

----/----

----/----

----/----

VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subvenţionate faţă de valoarea de piaţă, din partea unor persoane, organizaţii, societăţi comerciale, regii autonome, companii/societăţi naţionale sau instituţii publice româneşti sau străine, inclusiv burse, credite, garanţii, decontări de cheltuieli, altele decât cele ale angajatorului, a căror valoare individuală depăşeşte 500 de euro*

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul
generator de venit

Venitul anual încasat

titular:

----/----

----/----

----/----

sot/sotie:

----/----

----/----

----/----

copii:

----/----

----/----

----/----

*Se exceptează de la declarare cadourile şi trataţiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I şi al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului şi ale membrilor săi de familie, realizate în ultimul an fiscal încheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare)

Notă:
Se vor declara inclusiv veniturile provenite din străinătate.

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:
numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual încasat

1. Venituri din salarii

titular: Ene Anton

Primaria Ceamurlia de Jos

Inspector principal

8616 lei

sot/sotie:

----/----

----/----

----/----

copii:

----/----

----/----

----/----

2. Venituri din activităţi independente

titular:

----/----

----/----

----/----

sot/sotie:

----/----

----/----

----/----

3. Venituri din cedarea folosinţei bunurilor

titular:

----/----

----/----

----/----

sot/sotie:

----/----

----/----

----/----

4. Venituri din investiţii

titular:

----/----

----/----

----/----

sot/sotie:

----/----

----/----

----/----

5. Venituri din pensii

titular:

----/----

----/----

----/----

sot/sotie:

----/----

----/----

----/----

6. Venituri din activităţi agricole

titular:

----/----

----/----

----/----

sot/sotie:

----/----

----/----

----/----

7. Venituri din premii şi din jocuri de noroc

titular:

----/----

----/----

----/----

sot/sotie:

----/----

----/----

----/----

copii:

----/----

----/----

----/----

8. Venituri din alte surse

titular:

----/----

----/----

----/----

sot/sotie:

----/----

----/----

----/----

copii:

----/----

----/----

----/----

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

Data completării

Semnătura,

 

 

22-06-2012

                              

 

 

Primaria Ceamurlia_de_Jos
Documentul nu este încă înregistrat în Registrul Declaraţiilor de Interese!

DECLARAŢIE DE INTERESE

   Subsemnatul Ene Anton, având funcţia de Inspector principal  la Primaria Ceamurlia_de_Jos, CNP:                              , cu domiciliul în                                                , localitatea Lunca, judetul Tulcea,  cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:

1. Asociat sau acţionar la societăţi comerciale, companii/societăţi naţionale, instituţii de credit, grupuri de interes economic, precum şi membru în asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa –

Calitatea deţinută

Nr. de părţi sociale sau de acţiuni

Valoarea totală a părţilor sociale şi/sau a acţiunilor

----/----

----/----

----/----

----/----

2. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control ale societăţilor comerciale, ale regiilor autonome, ale companiilor/societăţilor naţionale, ale instituţiilor de credit, ale grupurilor de interes economic, ale asociaţiilor sau fundaţiilor ori ale altor organizaţii neguvernamentale:

Unitatea
– denumirea şi adresa –

Calitatea deţinută

Valoarea beneficiilor

----/----

----/----

----/----

3. Calitatea de membru în cadrul asociaţiilor profesionale şi/sau sindicale

Sindicat "Sfera Baia"

4. Calitatea de membru în organele de conducere, administrare şi control, retribuite sau neretribuite, deţinute în cadrul partidelor politice, funcţia deţinută şi denumirea partidului politic

----/----

5. Contracte, inclusiv cele de asistenţă juridică, consultanţă juridică, consultanţă şi civile, obţinute sau aflate în derulare în timpul exercitării funcţiilor, mandatelor sau demnităţilor publice finanţate de la bugetul de stat, local şi din fonduri externe ori încheiate cu societăţi comerciale cu capital de stat sau unde statul este acţionar majoritar/minoritar:

5.1 Beneficiarul de contract: numele, prenumele/denumirea şi adresa

Instituţia contractantă: denumirea şi adresa

Tipul contractului şi Procedura prin care a fost încredinţat contractul

Data încheierii contractului şi Durata Contractului

Valoarea totală
a contractului

Titular:

----/----

----/----

----/----

----/----

Soţ/Soţie:

----/----

----/----

----/----

----/----

Rude de gradul I (1) ale titularului:

----/----

----/----

----/----

----/----

Societăţi comerciale/ Persoană fizică autorizată/ Asociaţii familiale/ Cabinete individuale, cabinete asociate, societăţi civile profesionale sau societăţi civile profesionale cu răspundere limitată care desfăşoară profesia de avocat/ Organizaţii neguvernamentale/ Fundaţii/ Asociaţii2)

----/----

----/----

----/----

----/----

 

1) Prin rude de gradul I se înţelege părinţi pe linie ascendentă şi copii pe linie descendentă.
2)Se vor declara numele, denumirea şi adresa beneficiarului de contract unde, prin calitatea deţinută, titularul, soţul/soţia şi rudele de gradul I obţin contracte, aşa cum sunt definite la punctul 5. Nu se declară contractele societăților comerciale pe acțiuni la care declarantul împreună cu soțul/soția și rudele de gradul I dețin mai puțin de 5% din capitalul social al societății, indiferent de modul de dobândire a acțiunilor.

Prezenta declaraţie constituie act public şi răspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor menţionate.

 

Data completării

Semnătura

 

 

22-06-2012