Situaţii financiare trimestriale

Nr crt
Directorul
Anul
Perioada
Cine a postat
Funcţia
Data postării
dds_trim:
  |-dds_trim_2013.pdf
2013 trim 2 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2013-11-12
dds_trim:
  |-dds3.pdf
2013 trim 3 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2013-11-21
dds_trim:
  |-dds_trim_1_2014.pdf
2014 trim 1 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2014-05-09
dds_trim:
  |-dds_trim_4_2013.pdf
2013 trim 4 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2014-06-26
dds_trim:
  |-situatie financiara trimestriala trim II 2014.pdf
2014 trim 2 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2014-08-10
dds_trim:
  |-situatia_financiara_trim_3_2014.pdf
2014 trim 3 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2014-11-03
dds_trim:
  |-b2.pdf
  |-b3.pdf
2014 trim 4 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2015-01-20
dds_trim:
  |-situatia_financiara_trim_4_2014.pdf
2014 trim 4 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2015-02-23
dds_trim:
  |-situatia_financiara_trim_1_2015.pdf
2015 trim 1 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2015-06-16
dds_trim:
  |-situatia_financiara_trim_II_2015.pdf
2015 trim 2 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2015-08-06
dds_trim:
  |-situatia_financiara_trim_3_2015.pdf
2015 trim 3 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2015-11-25
dds_trim:
  |-situatia_financiara_trim_4_2015.pdf
2015 trim 4 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2016-02-17
dds_trim:
  |-situatia_financiara_trim_1_2016.pdf
2016 trim 1 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2016-04-28
dds_trim:
  |-situatia_financiara_trim_2_2016.pdf
2016 trim 2 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2016-08-11
dds_trim:
  |-situatie_financiara_trim_3_2016.pdf
2016 trim 3 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2016-11-02
dds_trim:
  |-situatie_financiara_trim_4_2016.pdf
2016 trim 4 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-02-06
dds_trim:
  |-situatii_financiare trimestrul I an 2017.pdf
2017 trim 1 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-11-03
dds_trim:
  |-situatii_financiare trimestrul II an 2017.pdf
2017 trim 2 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-11-03
dds_trim:
  |-situatii_financiare trimestrul III an 2017.pdf
2017 trim 3 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2017-11-03
dds_trim:
  |-Situatie_financiara_trim_4_2018.pdf
2017 trim 4 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2018-03-08
dds_trim:
  |-situatie_financiara_trim_1_2018.pdf
2018 trim 1 Ciuscoiu Cornelius portal admin 2018-05-08