Hotărâri ale consiliului local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Postat de
Data postării
1 Privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 2531 m.p intravilan din loc.Murighiol situat in T-20 P.546, ce aparatine domeniului 2012 2 portal admin 133279560027-03-2012
2 Privind aprobarea procesului-verbal incheiat in şedinţa Consiliului local al comunei Murighiol 2012 1 portal admin 133279560027-03-2012
3 Privind prelungirea termenului de valabilitate a documentatiilor P.U.G si R.L.U pentru comuna Murighiol 2012 2 portal admin 133461000017-04-2012
4 Hot.29 aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unui teren extravilan - loc.Colina 2012 3 portal admin 133461000017-04-2012
5 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului extravilan Colina T.111 C.c 1056-2 2012 2 portal admin 133461000017-04-2012
6 STUDIU DE OPORTUNITATE Privind vanzarea terenului in suprafata de 14539 mp din loc.Colina T-111 ,Cc.1056-2 2012 2 portal admin 133461000017-04-2012
7 aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 2.000.000 lei 2012 2 portal admin 133763400022-05-2012
8 prelungirea termenului de valabilitate a documentatiilor P.U.G si R.L.U pentru comuna Murighiol 2012 2 portal admin 133763400022-05-2012
9 aprobarea rectificarii anexei nr.9 la H.C.L nr.107-30.11.2011 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 2012 2 portal admin 133763400022-05-2012
10 stabilirea noilor denumiri ale unitatilor de invatamant de pe raza comunei Murighiol, pentru anul scolar 2012-2013 2012 3 portal admin 133763400022-05-2012
11 aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare de activitati economice,de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii 2012 3 portal admin 133763400022-05-2012
12 Privind stabilirea suprafetei din islazul comunal pentru care se depune cerere unica de plata 2012 3 portal admin 133763400022-05-2012
13 Privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la proiectul Centru local de informare turistica in Comuna Murighiol si proximitati 2012 2 portal admin 133763400022-05-2012
14 Privind insusirea inventarului bunurilor ce apartin domeniului privat de interes local 2012 2 portal admin 133763400022-05-2012
15 Privind insusirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul Public al comunei Murighiol,judetul Tulcea 2012 1 portal admin 133763400022-05-2012
16 Privind aperobarea nivelului taxei de autorizare pentru lucrarile de racordare si bransamente la retelele publice de energie electrica 2012 1 portal admin 133763400022-05-2012
17 privind scoaterea la licitatie in vederea inchirierii a suprafetei de 1,05 ha teren din islazul comunal 2012 1 portal admin 133763400022-05-2012
18 la proiectul de hotarare privind vanzarea prin licitatie publica a terenului extravilan Colina in suprafata de 14539 mp T.111 C.c 1056-2 2012 2 portal admin 133763400022-05-2012
19 Studiu Oportunitate Privind vanzarea terenului in suprafata de 14539 mp din loc.Colina situat in T-111 ,Cc.1056-2 care apartine domeniului privat de interes local confor 2012 2 portal admin 133763400022-05-2012
20 HOTĂRÂREA privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă Murighiol 2012 4 portal admin 134610120028-08-2012
21 HOTĂRÂRE Privind înfiinţarea Serviciului Public de Asistenţă Socială în subordinea Consiliului local 2012 4 portal admin 134610120028-08-2012
22 Hot. Privind atribuirea în folosinţă gratuită,a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp,intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol,d-nului Geambulat Ionuţ cu domiciliul în localitatea Murighiol com. Murighiol,judeţul Tulcea,pentru construirea unei locuinţe proprietate personalÄ 2012 5 portal admin 134610120028-08-2012
23 HOTARAREA Nr.2 /2013 Privind aprobarea dezmembrarii in 2 loturi a suprafetei de 135.031 mp, situata in T99 A767, Cc 768, A 769 - intravilan, sat Sarinasuf, comuna Murighiol, judetul Tulcea, domeniu privat al comunei Murighiol, CF 31698 (nr. vechi 2021/N) ‐ Murighiol 2013 2 portal admin 136070640013-02-2013
24 HOTARAREA Nr.3 /2013 privind aprobarea utilizarii excedentului anual al bugetului local rezultat la incheierea exercitiului financiar al anului 2012, ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii dezvoltare 2013 2 portal admin 136070640013-02-2013
25 H O T A R A R E A Nr.1 /2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 2013 2 portal admin 136070640013-02-2013
26 H O T à R  R E A N r. 5/ 2013 privind aprobarea demolarii imobilului constructie ‚--Camin cultural -- sat Sarinasuf comuna Murighiol, jud. Tulcea 2013 2 portal admin 136070640013-02-2013
27 HOTARARE A Nr.137 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 2014 12 portal admin 142058160007-01-2015
28 HOTARAREA Nr. 31 privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli a Consiliului Local al comunei Murighiol, pe trimestrul I, anul 2015 2015 3 portal admin 142714800024-03-2015
29 HOT Nr. 37 privind modificarea Anexei nr. 4 din Hotararea nr. 12 din 27.02.2012 prin reactualizarea texelor pentru eliberarea si viza anuala a autorizntiilor de organiznre si desfasurare de activitatii economice, de turism si agrement pe teritoriul Rezervatiei.... 2015 3 portal admin 142792200002-04-2015
30 HOT Nr.38 privind modificarea Anexei nr.3 din Hotararea Consiliului local Murighiol nr. 137 din 30.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentnl anul 2015 2015 3 portal admin 142792200002-04-2015
31 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Murighiol, din data de 26 februarie 2015; 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
32 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Murighiol, din data de 12 martie 2015; 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
33 privind aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Murighiol, din data de 23 martie 2015; 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
34 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Utilitati si Servicii Publice Murighiol S.R.L , pe anul 2015 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
35 privind indreptare eroare materială cu privire la numarul Hotărârii Consiliului Local Murighiol nr.90 din 22.09.2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Raportului de evaluare pentru achizitionarea unui teren in suprafata de 2.876 mp, situat in T57 P1410 situat in intravilanul loca 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
36 privind modificarea Anexei nr. 4 din Hotărârea Consiliului local Murighiol nr. 12 din 27.02.2012 prin reactualizarea texelor pentru eliberarea şi viza anuală a autorizaţiilor de organizare şi desfăşurare de activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei De 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
37 privind modificarea Anexei nr.3 din Hotărârea Consiliului local Murighiol nr. 137 din 30.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
38 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.18 din 25 .02.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Moroşan Vasile -Laurenţiu, cu domiciliul în local 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
39 privind modifiacrea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.19 din 25 .02.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nei Moroşan Larisa -Liliana, cu domiciliul în localita 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
40 privind modifiacrea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.65 din 30.06.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Sandu Sergiu , cu domiciliul în localitatea Dunavatu 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
41 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.37 din 25.03.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Cîrjaliu Ionut, cu domiciliul în localitatea Dunavat 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
42 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.110 din 29.12.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Chiţu Bogdan , cu domiciliul în localitatea Murighi 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
43 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat de interes local al comunei Murighiol , prin anularea pozitiilor 412 si 413, precum si rectificarea pozitiei nr.420 si inventarierea a trei suprafete de teren 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
44 privind aprobarea modificării şi completării Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Murighiol, prin inventarirea a trei drumuri de exploatare; De 525/5 cu suprafata 4251 mp, De 525/9 cu suprafata de 730 mp si De 525/10 cu suprafata de 787 mp, situate in extravilanil com 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
45 privind acordarea dreptului de superficie , uz si servitute pe suprafata de 55 m.p. situat in T51 P 369 , loc. Murighiol , jud. Tulcea in favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., suprafata necesara pentru montarea si exploatarea postului de transformare - utilizator, INSTITUTUL NATIONAL CER 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
46 privind rezilierea Contractului de inchiriere nr.5468 din data de 05.09.2013 incheiat intre CONSILIUL LOCAL MURIGHIOL si SC ORANGE ROMANIA S.A. 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
47 privind mentinerea rezervei de izlaz comunal în administrare comunei Murighiol, pentru crescătorii de animale, membrii ai colectivităţii locale in vederea păşunării 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
48 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Murighiol , al domnului ISTRATE NEACSU 2015 4 SECRETAR 143103240008-05-2015
49 privind aprobarea procesului verbal al şedintei ordinare din data de 31 martie 2015 2015 4 SECRETAR 143103240008-05-2015
50 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.64 din 11 mai 2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan, din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Geambulat Ionuţ , cu domiciliul în localitatea Muri 2015 4 SECRETAR 143103240008-05-2015
51 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.46 din 11 mai 2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Grigore Ştefan -Bogdan, cu domiciliul în localitate 2015 4 SECRETAR 143103240008-05-2015
52 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii, a Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de interventii ‘-Reabilitare si modernizare străzi localitatea Murighiol--, com. Murighiol , jud Tulcea 2015 4 SECRETAR 143103240008-05-2015
53 privind aprobarea rezilierii Contractului de vanzare -cumparare nr. 520 din 18.11.2011 si a Actului aditional nr.279 din 03 martie 2015 incheiat intre Comuna Murighiol prin Consiliul Local Murighiol si SC DELTACONS S.A. pentru neachitarea diferentei de pret. 2015 4 SECRETAR 143103240008-05-2015
54 privind alegerea presedintelui de şedinţă pentru perioada mai- iulie 2015 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
55 privind aprobarea procesului -verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Murighiol din data de 30 aprilie 2015 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
56 privind aprobarea functionarii retelei unitatilor de invatamant din comuna Murighiol pentru anul scolar 2015-2016 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
57 privind aprobarea bilanului contabil şi contul de profit si pierdere la 31.12.2014 al SC Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
58 NCL nr . 62-privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 1000 mp,situat in intravilan, Lot 42 domeniul privat al comunei Murighiol doamnei PETRE VALENTINA , cu domiciliul în localitatea Murighiol, comuna Murighiol, judeţul Tulcea, pentru construirea unei 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
59 HCL 63- privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren a unui teren în suprafaţă totală de 1000 mp, situat in intravilan, Lot 38, din domeniul privat al comunei Murighiol doamnei PĂUN MARINELA, cu domiciliul în localitatea Murighiol, comuna Murighiol, judeţul Tulcea, pentru co 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
60 HCL 64- privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren, în suprafaţă totală de 800 mp, situat in intravilan, Lot 30, din domeniul privat al comunei Murighiol doamnei SAVENCU MIHAELA, cu domiciliul în localitatea Dunavatu de Jos, comuna Murighiol, judeţul Tulcea, pentru construir 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
61 HCL 65- privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 1000 mp, situat in intravilan, Lot 37 , din domeniul privat al comunei Murighiol, domnului IACOVICI GEORGE, cu domiciliul în localitatea Murighiol , comuna Murighiol, judeţul Tulcea, pentru construirea u 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
62 HCL 66- privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 1000 mp, situat in intravilan, Lot 21, din domeniul privat al comunei Murighiol, domnului JUVEDEANU PETRU-CĂTĂLIN, cu domiciliul în localitatea Murighiol, comuna Murighiol, judeţul Tulcea, pentru const 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
63 HCL 67- privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 1000 mp, situat in intravilan, Lot 46, din domeniul privat al comunei Murighiol, doamnei BALICOI GINA, cu domiciliul în localitatea Murighiol, comuna Murighiol, judeţul Tulcea, pentru construirea unei l 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
64 HCL 70 - privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Murighiol, pentru anul 2015 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
65 HCL 71- privind aprobarea transformarii a doua functii publice de: functia publica de consilier clasa 1 grad profesional asistent in functia publica de consilier clasa 1 grad profesional debutant si functia publica de referent clasa III, grad profesional asistent in referent clasa III grad profes 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
66 privind aprobarea valorii de investiţii a proiectului-- Reabilitare strada si extindere retea canalizare in zona Peninsula, localitatea Murighiol-- şi solicitarea unei scrisori de garantare in valoare de 375.587,30 lei la F. N.G.C.I.M.M SA IFN Bucuresti pentru finantarea obiectivel 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
67 HCL 76- privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-INFIINŢARE CAMPING LOCALITATEA MURIGHIOL, investitor Comuna Murighiol si introducerea terenului in suprafata de 5000 mp, in 2015 6 SECRETAR 143466120019-06-2015
68 Hotararea nr 58 privind aprobarea bilantului contabil si contul de profit si pierderi la 31-12-2014 al SC Utilitati si Servicii Publice Murighiol SRL 2015 6 portal admin 143578440002-07-2015
69 Hotararea nr 79 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli trim II anul 2015 2015 6 portal admin 143578440002-07-2015
70 Hotararea nr 80 privind aprobarea rectificarii Listei obiectivelor de investitii - trim II, anul 2015 2015 6 portal admin 143578440002-07-2015
71 HCL nr 77 - aprobare proces verbal din 29 mai 2015 2015 6 SECRETAR 143578440002-07-2015
72 HCL 78 aprobare proces verbal din 18 iuniie 2015 2015 6 SECRETAR 143578440002-07-2015
73 HCL nr.79 -rectificare bugetului de venituri si cheltuieli la bugetul local, trim. 2 anul 2015 2015 6 SECRETAR 143578440002-07-2015
74 HCL 81 - privind modificarea pozitie din inventar inv privat 2015 6 SECRETAR 143578440002-07-2015
75 HCL nr. 82 - dezmembrare sup 1000 in 17 loturi -garaje 2015 6 SECRETAR 143578440002-07-2015
76 HCL 83 aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a terenului in supr. totala de 1000 MP,impartit in 17 loturi(garaje) 2015 6 SECRETAR 143578440002-07-2015
77 HCL 84 vanzare vanzare prin licitatie publica-teren intra. sup.- 1504, sat Sarinasuf 2015 6 SECRETAR 143578440002-07-2015
78 HCL nr.85 -aprobarea criteriilor de acordare a ajutoarelor de urgenta 2015 6 SECRETAR 143578440002-07-2015
79 HCL nr . 86 - aprobare proces verbal din 30 iulie 2015 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
80 HCL 87 .-modificare HCL 18 din 2013 APROBARE REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA-ACTIVITATI COMERCIALE DE PIATA 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
81 HCL 88 -modificare HCL 32 din 2010-aprobarea Nomenclatorului stradal 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
82 HCL NR 89.-ATRIBUIRE LOT CASA-IFTIME VASILE MARIN 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
83 HCL NR 90 .-ATRIBUIRE LOT CASA-NICHITA ADRIAN -OCTAVIAN 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
84 HCL 92 -modificare art .2 din HCL 16 din 1996- aprobare PUZ-LOTURI DE CASE 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
85 HCL nr . 93 - privind completarea si modificarea invetarului privat de interes local - iulie 2015 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
86 HCL 94- indreptare eroare materiala din cuprinsul HCL nr.83 din 29 mai 30 inuie 2015 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
87 hcl NR. 91 2015 7 SECRETAR 143932680012-08-2015
88 HCL 96 aprobare presedinte de sedinta pentru perioada august-oct .2015 2015 8 SECRETAR 144140040005-09-2015
89 HCL 98- aprobare rectificare buget local de venituri si cheltuieli , trimestrul III, anul 2015 2015 8 SECRETAR 144140040005-09-2015
90 HCL 99 privind aprobarea rectificarii Listetei de investitii la bucetul local pe trimestrul III, anul 2015 2015 8 SECRETAR 144140040005-09-2015
91 HCL 100-atribuire lot casa cf L15- d-nului Brailovschi Laurentiu-Lucian 2015 8 SECRETAR 144140040005-09-2015
92 HCL 101 -modificare art.1 din HCL 61 din 11.05.2012- atribuire diferenta teren Chirila Ionut Cristian 2015 8 SECRETAR 144140040005-09-2015
93 HOTARAREA Nr.97 Privind aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local Murighiol, din data de 31 iulie 2015 2015 8 portal admin 144140040005-09-2015
94 HCL 105 -dare in plata SC PISCICOLA TOUR JURILOVCA SRL 2015 8 SECRETAR 144140040005-09-2015
95 HCL 106- achizionare imobile cladiri SC PISCICOLA TOUR SRL 2015 8 SECRETAR 144140040005-09-2015
96 HCL 104- vanzare a 6 LOTURI - loturi case intravilan Murighiol 2015 8 SECRETAR 144148680006-09-2015
97 HCL 103- vanzare teren 4317 in 5 LOTURI , extravilan , sat Plopul 2015 6 SECRETAR 144148680006-09-2015
98 HCL 107 -privind aprobarea modificarii Anexei 6 din HCL 32 aprobarea Nomenclatorului stradal 2015 9 SECRETAR 144183240010-09-2015
99 HCL 108 .-modificare HCL 87 2015 si a HCL 18 -Regulamentul privind functionarea activitatilor comerciale- , aprobare taxe 2015 9 SECRETAR 144183240010-09-2015
100 HCL 109- privind inventarierea in domeniul public al com . Murighiol a unui teren in sup. de 730 m.p situat in T43 Parcela Cc 1063, intravilan loc. Murighiol 2015 9 SECRETAR 144183240010-09-2015
101 HCL nr.110 - privind domeniul public -trecere valare -investitie-Teren de sport 2015 9 SECRETAR 144304200024-09-2015
102 HCL 111- privind rectificarea literei b) art.1 din HCL nr. 71 din 29 mai 2015 2015 9 SECRETAR 144304200024-09-2015
103 Hotararea_nr_115_rectificare_buget_noiembrie_2015_lista_de_investitii 2015 11 portal admin 144771120017-11-2015
104 Hotararea_nr_116_rectificare_buget_noiembrie_2015 2015 11 portal admin 144771120017-11-2015
105 HCL 112 2015 10 SECRETAR 144952560008-12-2015
106 HCL 113 2015 10 SECRETAR 144952560008-12-2015
107 HCL 114 2015 10 SECRETAR 144952560008-12-2015
108 HCL 115 2015 10 SECRETAR 144952560008-12-2015
109 HCL 116 2015 10 SECRETAR 144952560008-12-2015
110 HCL 117 2015 10 SECRETAR 144952560008-12-2015
111 HCL 118 2015 10 SECRETAR 144952560008-12-2015
112 HCL 119 2015 10 SECRETAR 144952560008-12-2015
113 HCL 120 2015 10 SECRETAR 144952560008-12-2015
114 HCL 121 2015 10 SECRETAR 144952560008-12-2015
115 HCL 122 2015 10 SECRETAR 144952560008-12-2015
116 HCL 123 2015 10 SECRETAR 144952560008-12-2015
117 HCL 124 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
118 HCL 125 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
119 HCL 126 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
120 HCL 127 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
121 HCL 128 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
122 HCL 129 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
123 HCL 130 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
124 HCL 131 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
125 hcl 132 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
126 hcl 132 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
127 hcl 133 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
128 hcl 134 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
129 hcl 136 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
130 HCL 137 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
131 HCL 138 2015 11 SECRETAR 144952560008-12-2015
132 HCL 139 2015 11 SECRETAR 145263600013-01-2016
133 HCL 140 2015 11 SECRETAR 145263600013-01-2016
134 HCL 141 2015 11 SECRETAR 145263600013-01-2016
135 HCL 142 2015 11 SECRETAR 145263600013-01-2016
136 HCL 143 2015 12 SECRETAR 145263600013-01-2016
137 HCL 144 2015 12 SECRETAR 145263600013-01-2016
138 HCL 145 2015 12 SECRETAR 145263600013-01-2016
139 CONDIŢII DE ELIBERARE AUTORIZAŢII DE FUNCŢIONARE conform prevederilor Legii 82 / 1993, privind eliberarea şi viza anuală a autorizaţiilor de organizare şi de desfăşurare de activităţi economice de turism şi agrement pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării în raza de competen 2016 3 portal admin 145989000006-04-2016
140 HCL. nr.75 din data de 22.04.2016 si Regulamentul pentru autorizarea si functionarea unitatilor comerciale in com. Murighiol. 2016 4 portal admin 146179080028-04-2016
141 HCL NR. 1 - ALEGEREA COMISEI DE VALIDARE A MANDATELOR CONSILIERILOR LOCALI 2016 6 SECRETAR 147440520021-09-2016
142 HCL NR.2- CONSTATAREA REZULTATULUI VALIDARII CONSILIERILOR LOCALI 2016 6 SECRETAR 147440520021-09-2016
143 HCL NR.3 - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL MURIGHIOL 2016 6 SECRETAR 147440520021-09-2016
144 HCL NR.4 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 2016 6 SECRETAR 147440520021-09-2016
145 HCL NR.5 - ALEGEREA VICEPRIMARULUI 2016 6 SECRETAR 147440520021-09-2016
146 HCL NR.6 - constituirea comisiilor de specialitate 2016 6 SECRETAR 147440520021-09-2016
147 HCL 7 - aprobare proces verbal al sed ord 01 iunie 2016 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
148 HCL 8 - aprobare proces verbal al sed extrord 13 iunie 2016 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
149 HCL 9 - aprobare proces verbal al sed de validare din 27 iunie 2016 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
150 H CL 10 din 2016 aprobare documentatie si indicatori tehn. ec. extindere si modernizare alimentare cu apa Sarinasuf -Colina 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
151 H CL 11 din 2016 aprob. doc . avizare - PUNCT SANITAR SAT PLOPUL, COM. MURIGHIO 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
152 H CL 12 din 2016 aprobare Regulamentului de functionare a consiliului local Murighiol 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
153 Anexa la HCL NR. 12 - aprobare Regulament organizare şi funcţ C L 2016 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
154 HCL 13 - -aprobare organigrama+ stat de functii Murioghiol 2016 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
155 Anexa nr.1 la HCL nr.13 - ORGANIGRAMA IULIE 2016 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
156 Anexa nr.2 la HCL nr. 13 din 27.07.2016 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
157 HCL nr.14 - dezmembrare sup 1000 -blocuri ANL 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
158 HCL nr. 15 - privind transmiterea gratuita a doua transformatoarea catre ENEL 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
159 H CL 16 din 2016 aprobare Regulamentului de functionare a Campingului in loc. Murighiol 2016 7 SECRETAR 147440520021-09-2016
160 HCL 17 - aprobare proces verbal al sed ord 31 august 2016 2016 8 SECRETAR 147440520021-09-2016
161 HCL 18 - aprobare buget local trim II I , ANUL 2016 2016 8 SECRETAR 147440520021-09-2016
162 HCL 19 - APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE TRIM II , ANUL 2016 2016 8 SECRETAR 147440520021-09-2016
163 HCL NR. 20 -EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN LOC. MURIGHIOL 2016 8 SECRETAR 147440520021-09-2016
164 HCL NR. 21 -EXTINDERE RETEA CANALIZARE IN LOC. MURIGHIOL 2016 8 SECRETAR 147440520021-09-2016
165 HCL 22 - REORGANIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APA 2016 8 SECRETAR 147440520021-09-2016
166 Hot. 23 privind aprobarea cantractului de salubrizare 2016 8 SECRETAR 147440520021-09-2016
167 HOTARAREA nr.20 din 31 august 2016 privind elaborarea documentatiilor necesare Proiectului modernizare sistem apa potabila in Murighiol, judetul Tulcea" 2016 9 portal admin 147544200003-10-2016
168 Hotarare - cont executie - trim 2 - 2016 2016 9 portal admin 147544200003-10-2016
169 Hotarare - rectificare buget august 2016 2016 9 portal admin 147544200003-10-2016
170 HCL 38 - aprobare proces verbal al sed ord 13 sept. 2016 10 SECRETAR 147786480031-10-2016
171 HCL 39 - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 2016 10 SECRETAR 147786480031-10-2016
172 HCL 40 - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 SECRETAR 147786480031-10-2016
173 HCL nr .41 - privind aprobarea Planului operativ pe timpul iernii 2016 -2017 Murighiol 2016 10 SECRETAR 147786480031-10-2016
174 HCL nr. 42- aprobare lot casa BURTEA CRISTIAN in baza Legii 15- 2003 2016 10 SECRETAR 147786480031-10-2016
175 HCL nr. 43 -implementare proiect EXTINDERE MODERNIZARE SISTEM APA POTABILA IN COM MURIGHIOL 2016 10 SECRETAR 147786480031-10-2016
176 HOTARAREA Nr. 60 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017 2016 12 portal admin 148183920016-12-2016
177 HOTARARE A NR. 72 - rectificare buget 2016 12 portal admin 148253040024-12-2016
178 HOTARARE A NR. 71 - rectificare buget - lista investitii 2016 12 portal admin 148253040024-12-2016
179 HOTARAREA NR. 3 - situatii de urgenta 2017 1 portal admin 148408560011-01-2017
180 HCL_3_2016_inventar 2016 12 portal admin 149747400015-06-2017
181 HCL_43_2016_extindere_canalizare 2016 10 portal admin 149747400015-06-2017
182 HCL_44_2016_extindere_canalizare 2016 10 portal admin 149747400015-06-2017
183 HCL_45_2016_extindere_sistem_apa 2016 10 portal admin 149747400015-06-2017
184 HCL_46_2016_extindere_canalizare 2016 10 portal admin 149747400015-06-2017
185 HCL 16 tarife camping 2016 7 portal admin 149747400015-06-2017
186 HCL 52 2017 - alegere presedinte de sedinta iunie -august 2017 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
187 HCL 53 2017 - aprobare proces verbal al sed 28 iunie 2017 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
188 HCL 54 2017- aprobare proces verbal al sed extra 31 mai 2017 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
189 HCL 56 2017 privind aprobare rectificarii Listei de investitii la bugetul local pe trim.II, anul 2017 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
190 HCL 57 2017 - APROBARE BUTET DE VENITURI PROPRII SI SUBVENTII , ANUL 2017 SI ESTIMARI 218-2020 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
191 HCL 58 2017 - aprobarea P.U Z 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
192 HCL 59 2017 aprobare Stat functii- SERVICIUL PUBLIC APA CANAL MURIGHIOL 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
193 HCL 60 2017 revocarea HCL 45 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
194 HCL 62 2017 completare inventar 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
195 HCL 63 2017 completare inventar 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
196 HCL 64 2017 implementare proiect strazi 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
197 HCL 65 2017 -aprobare tarife de salubrizare com. Murighiol 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
198 HCL 66 2017 -aprobare modificare cuantum chirie ANL 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
199 HCL 67 2017 - LOT CASA MARINESCU MIHAELA 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
200 HCL 68 2017- LOT CASA CARP LEONARD VALENTIN 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
201 HCL 69 2017 - LOT CASA PAVLOV ANCA FLORENTA 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
202 HCL 70 2017 - LOT CASA OANCEA MIRELA SIMONA 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
203 HCL 71 2017 - LOT CASA CERNADIRCA IONUT CRISTI 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
204 HCL 72 2017 - LOT CASA ILIE RAZVAN 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
205 HCL 73 2017 - LOT CASA TROFIN IONELA 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
206 HCL 74 2017- ATRB. LOT CASA IGNAT ALEXANDRA DANIELA 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
207 HCL 75 2017- ATRIB. LOT CASA NICOLAEF DANIELA 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
208 HCL 55-2017 rectificare buget 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
209 HCL 61-2017 completare modificare HCL 22 2017 6 portal admin 149851080027-06-2017
210 HCL 76-aprobare prelungire scrisoare de garantie bancara 2017 7 SECRETAR 150049800020-07-2017
211 HCL 77-- parobare delipire si apartamentare Dispensar uman Murighiol 2017 7 SECRETAR 150049800020-07-2017
212 HOTĂRÂREA NR.83 2017 - privind aprobarea modificării şi completării Anexei nr.2 şi 3 la H.C.L nr.22/31.08.2016 cu modificările ulterioare, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al Serviciului Public Apă-Canal Murighiol 2017 7 portal admin 150231240010-08-2017
213 HCL 91-2017 rectificare_buget septembrie 2017 2017 9 portal admin 150516360012-09-2017
214 HCL 92-2017 obiective de investitii rectificare_buget septembrie 2017 2017 9 portal admin 150516360012-09-2017
215 HCL 2 2017 modificare inventar domeniu privat interes public 2017 1 portal admin 148564080029-01-2017
216 HCL 3 2017 modificare inventar domeniu public 2017 1 portal admin 148564080029-01-2017
217 HCL 5 2017 excedent bugetar 2017 1 portal admin 148564080029-01-2017
218 HCL 6 2017 aprobare investitii apa 2017 1 portal admin 148564080029-01-2017
219 HCL 7 2017 achizitionare servicii juridice 2017 1 portal admin 148564080029-01-2017
220 HCL 10 2017 plan ocupare functii publice 2017 1 portal admin 148564080029-01-2017
221 HCL 11 2017 aprobare organigrama stat functii 2017 1 portal admin 148564080029-01-2017
222 HCL 12 2017 aprobarepreturi apa 2017 1 portal admin 148564080029-01-2017
223 HCL 13 2017 - alegere presedinte de sedinta 2017 3 portal admin 149073480029-03-2017
224 HCL 14 2017 - aprobare obiectiv dispensar 2017 3 portal admin 149073480029-03-2017
225 HCL 15 2017 - aprobare obiectiv dispensar 2017 3 portal admin 149073480029-03-2017
226 HCL 16 2017 - aprobare obiectiv scoala gimnaziala 2017 3 portal admin 149073480029-03-2017
227 HCL 17 2017 - aprobare obiectiv platforma de gunoi 2017 3 portal admin 149073480029-03-2017
228 HCL 18 2017 - aprobare obiectiv podet traversare canal 2017 3 portal admin 149073480029-03-2017
229 HCL 19 2017 - documentatie iluminat public 2017 3 portal admin 149073480029-03-2017
230 HCL 24 2017 - modoficare hcl delimitare intravilan 2017 3 portal admin 149073480029-03-2017
231 HCL 25 2017 - modoficare impozite 2017 2017 3 portal admin 149073480029-03-2017
232 HCL 29 2017 - rectificare buget 2017 4 portal admin 149341320029-04-2017
233 HCL 30 2017 - rectificare buget 2017 4 portal admin 149341320029-04-2017
234 HCL 31 2017 - aprobare obiective investitii 2017 4 portal admin 149341320029-04-2017
235 HCL 32 2017 - aprobare program achizitii 2017 4 portal admin 149341320029-04-2017
236 HCL 36 2017 - prestari servicii bransamente apa 2017 4 portal admin 149341320029-04-2017
237 HCL 55 2017 - rectificare buget 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
238 HCL 56 2017 - lista investitii trim 2 2017 6 portal admin 149868360029-06-2017
239 HCL 92-2017 rectificare buget august 2017 2017 8 portal admin 150412680031-08-2017
240 HCL 94-2017 PUZ microferma 2017 8 portal admin 150412680031-08-2017
241 HCL 95-2017 serviciu voluntar situatii de urgenta 2017 8 portal admin 150412680031-08-2017
242 HCL 96-2017 salubrizare 2017 8 portal admin 150412680031-08-2017
243 HCL 97-2017 ROF 2017 8 portal admin 150412680031-08-2017
244 HCL 98-2017 aprobare salarii 2017 8 portal admin 150412680031-08-2017
245 HCL 91 2017 rectificare buget septembrie 2017 2017 9 portal admin 150663240029-09-2017
246 HCL 85 - 2017 completare inventar 2017 7 portal admin 150144840031-07-2017
247 HCL 110-2017 realbilitare dispensar 2017 10 portal admin 150879240024-10-2017
248 HCL 111-2017 reabilitare scoala 2017 10 portal admin 150879240024-10-2017
249 HCL 112-2017 realizare podet 2017 10 portal admin 150879240024-10-2017
250 HCL 113-2017 avizare proiect iluminat 2017 10 portal admin 150879240024-10-2017
251 HCL 100 2017 - alegere presedinte sedinta 2017 9 portal admin 150671880030-09-2017
252 HCL 101 2017 - aprobare proces verbal sedinta 31 august 2017 2017 9 portal admin 150671880030-09-2017
253 HCL 102 2017 - rectificare buget septembrie 2017 2017 9 portal admin 150671880030-09-2017
254 HCL 103 2017 - licitatie vanzare teren 2017 9 portal admin 150671880030-09-2017
255 HCL 104 2017 - licitatie vanzare teren 2017 9 portal admin 150671880030-09-2017
256 HCL 105 2017 - taxe prestari servicii bransamente 2017 9 portal admin 150671880030-09-2017
257 HCL 106 2017 -modificare si completare inventar 2017 9 portal admin 150671880030-09-2017
258 HCL 107 2017 - modificare HCL 69 2017 2017 9 portal admin 150671880030-09-2017
259 HCL 108 2017 -plan operativ pe timpul iernii 2017-2018 2017 9 portal admin 150671880030-09-2017
260 HCL 113 2017 - avizare modernizare obiectiv iluminat public 2017 10 portal admin 150905160027-10-2017
261 HCL 139 2017 - taxe si impozite pe anul 2018 2017 12 portal admin 151458480030-12-2017
262 HCL 21 2018 - aprobare buget local 2018 3 portal admin 152149680020-03-2018
263 HCL 22 2018 - aprobare buget local 2018 3 portal admin 152149680020-03-2018
264 HCL 23 2018 - aprobare lista investitii 2018 3 portal admin 152149680020-03-2018
265 HCL 68 2018 - licitatie concesionare terenuri 2018 6 portal admin 152970120023-06-2018
266 HOTĂRÂREA nr. 74 din 03.07.2018 Priveste: aprobarea acordarii dreptului de uz si servitute in favoarea ADMINISTRATIEI REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII pentru terenul in suprafata de 100 mp, LOT 2 , situat in T 49 Nb 328, CF nr. 31270 , extravilan localitatea Murighiol, com. Murighiol, apartinan 2018 6 portal admin 153013320028-06-2018
267 HOTĂRÂRE privind aprobarea D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici ,si bugetul cererii de finantare pentru obiectivul de investitii -REABILITARE SI DOTARE GRADINITA PLOPUL, COMUNA MURIGHIOL, JUD. TULCEA- 2018 7 portal admin 153056520003-07-2018
268 HCL 139 2018 - taxe si impozite pe anul 2019 2018 11 portal admin 154335600028-11-2018