Proiecte de hotărâri

Nr crt
Documentul
An
Luna
Postat de
Data postării
1 Privind aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 6170 mp ce apartine domeniului privat al comunei Murighiol jud.Tulcea 2012 1 portal admin 133279560027-03-2012
2 privind utilizarea excedentului bugetar din anii precedenţi pentru acoperirea deficitului secţiuni de dezvoltare inregistrat la sfarşitul anului 2011. 2012 1 portal admin 133279560027-03-2012
3 Privind aprobarea terecerii in domeniul public şi acordarea unui drept de superficie,pe 99 ani, pe o suprafete de teren de 0,5 ha teren din domeniul public al comunei Murighiol,catre Consiliul judeţ 2011 12 portal admin 133279560027-03-2012
4 Privind aprobarea terecerii in domeniul public şi acordarea unui drept de superficie pe 99 ani, pe o suprafete de teren de 0,5 ha teren din domeniul public 2011 12 portal admin 133279560027-03-2012
5 Privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare in valoare de 4.296482,3 lei/ron de la Fondul de Garantare a Creditului Rural 2012 2 portal admin 133279560027-03-2012
6 Privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare in valoare de 4.296482,3 lei/ron de la Fondul de Garantare 2012 2 portal admin 133279560027-03-2012
7 Privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare in valoare de 4.296482,3 lei/ron de la Fondul de Garantare 2012 2 portal admin 133279560027-03-2012
8 Privind aprobarea solicitarii unei scrisori de garantare in valoare de 4.296482,3 ron de la Fondul de Garantare 2012 2 portal admin 133279560027-03-2012
9 privind stabilirea de denumiri ale unitatilor de invatamant din comunei Murighiol, pentru anul scolar 2012-2013 2012 3 portal admin 133461000017-04-2012
10 Privind stabilirea suprafetei din islazul comunal pentru care se depune cerere unica de plata 2012 3 portal admin 133461000017-04-2012
11 aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din 26 februarie 2015 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
12 aprobarea procesului verbal al şedinţei şedinţei extraordinare din 12 martie 2015; 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
13 aprobarea procesului verbal al şedinţei şedinţei extraordinare din 23 martie 2015; 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
14 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C Utilitati si Servicii Publice Murighiol S.R.L , pe anul 2015 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
15 privind indreptare eroare materială cu privire la numarul Hotărârii Consiliului Local Murighiol nr.90 din 22.09.2014 privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Raportului de evaluare pentru achizitionarea unui teren in suprafata de 2.876 mp, situat in T57 P1410 situat in intravilanul loca 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
16 privind modificarea Anexei nr. 4 din Hotărârea Consiliului local Murighiol nr. 12 din 27.02.2012 prin reactualizarea texelor pentru eliberarea şi viza anuală a autorizaţiilor de organizare şi desfăşurare de activităţi economice, de turism şi agrement pe teritoriul Rezervatiei Biosferei De 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
17 privind modificarea Anexei nr.3 din Hotărârea Consiliului local Murighiol nr. 137 din 30.12.2014 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
18 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.18 din 25 .02.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Moroşan Vasile -Laurenţiu, cu domiciliul în local 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
19 privind modifiacrea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.19 din 25 .02.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nei Moroşan Larisa -Liliana, cu domiciliul în localita 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
20 privind modifiacrea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.65 din 30.06.2014 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Sandu Sergiu , cu domiciliul în localitatea Dunavatu 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
21 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.37 din 25.03.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Cîrjaliu Ionut, cu domiciliul în localitatea Dunavat 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
22 privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.110 din 29.12.2011 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Chiţu Bogdan , cu domiciliul în localitatea Murighi 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
23 privind aprobarea modificării inventarului bunurilor ce aparţin domeniului privat de interes local al comunei Murighiol , prin anularea pozitiilor 412 si 413, precum si rectificarea pozitiei nr.420 si inventarierea a trei suprafete de teren 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
24 privind aprobarea modificării şi completării Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Murighiol, prin inventarirea a trei drumuri de exploatare; De 525/5 cu suprafata 4251 mp, De 525/9 cu suprafata de 730 mp si De 525/10 cu suprafata de 787 mp, situate in extravilanil com 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
25 privind acordarea dreptului de superficie , uz si servitute pe suprafata de 55 m.p. situat in T51 P 369 , loc. Murighiol , jud. Tulcea in favoarea S.C. ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A., suprafata necesara pentru montarea si exploatarea postului de transformare - utilizator, INSTITUTUL NATIONAL CER 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
26 privind rezilierea Contractului de inchiriere nr.5468 din data de 05.09.2013 incheiat intre CONSILIUL LOCAL MURIGHIOL si SC ORANGE ROMANIA S.A. 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
27 privind mentinerea rezervei de izlaz comunal în administrare comunei Murighiol, pentru crescătorii de animale, membrii ai colectivităţii locale in vederea păşunării 2015 3 SECRETAR 142826760006-04-2015
28 PROIECT DE H O T Ă R Â R E Nr.2375/16.04.2015 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului Local al comunei Murighiol , al domnului ISTRATE NEACŞU 2015 4 SECRETAR 143103240008-05-2015
29 PROIECT DE H O T A R A R E Privind aprobarea procesului -verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local Murighiol din data de 31 martie 2015 2015 4 SECRETAR 143103240008-05-2015
30 3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.64 din 11 mai 2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan, din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Geambulat Ionuţ , cu domici 2015 4 SECRETAR 143103240008-05-2015
31 4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotararea Consiliului Local Murighiol nr.46 din 11 mai 2012 privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 500 mp, intravilan,din domeniul privat al comunei Murighiol, d-nului Grigore Ştefan -Bogdan, cu 2015 4 SECRETAR 143103240008-05-2015
32 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de interventii, a Proiectului tehnic şi indicatorii tehnico-economici privind obiectivul de interventii ‘-Reabilitare si modernizare străzi localitatea Murighiol--, com. Murighiol , jud Tulcea 2015 4 SECRETAR 143103240008-05-2015
33 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului de vanzare -cumparare nr. 520 din 18.11.2011 si a Actului aditional nr.279 din 03 martie 2015 incheiat intre Comuna Murighiol prin Consiliul Local Murighiol si SC DELTACONS S.A. pentru neachitarea diferentei de pret. 2015 4 SECRETAR 143103240008-05-2015
34 Privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al comunei Murighiol, judetul Tulcea pentru perioada - mai, iunie , iulie 2015 2015 5 SECRETAR 143276040028-05-2015
35 Privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local Murighiol, din data de 30 aprilie 2015 2015 5 SECRETAR 143276040028-05-2015
36 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 1000 mp, situat in intravilan, LOT 42, din domeniul privat al comunei Murighiol, doamnei PETRE VALENTINA , cu domiciliul în localitatea Murighiol, judeţul Tulcea, pentru construirea unei locuinţe proprietate p 2015 5 SECRETAR 143276040028-05-2015
37 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 1000 mp, situat in intravilan, LOT 38, din domeniul privat al comunei Murighiol, doamnei PĂUN MARINELA , cu domiciliul în localitatea Murighiol, judeţul Tulcea, pentru construirea unei locuinţe proprietate pe 2015 5 SECRETAR 143276040028-05-2015
38 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 800 mp, situat in intravilan, LOT 30, din domeniul privat al comunei Murighiol, doamnei SAVENCU MIHAELA , cu domiciliul în localitatea Dunăvăţu de Jos, judeţul Tulcea, pentru construirea unei locuinţe prop 2015 5 SECRETAR 143276040028-05-2015
39 Privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă totală de 1000 mp, situat in intravilan, LOT 37, din domeniul privat al comunei Murighiol, domnului IACOVICI GEORGE , cu domiciliul în localitatea Murighiol , judeţul Tulcea, pentru construirea unei locuinţe proprieta 2015 5 SECRETAR 143276040028-05-2015
40 privind aprobarea bilanţului contabil şi contul de profit si pierderi la 31.12.2014 al SC Utilităţi şi Servicii Publice Murighiol SRL 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
41 privind aprobarea transformarii a doua functii publice de: functia publica de consilier clasa 1 grad profesional asistent in functia publica de consilier clasa 1 grad profesional debutant si functia publica de referent clasa III, grad profesional asistent in referent clasa III grad profesional de 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
42 privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Murighiol, pentru anul 2015 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
43 privind aprobarea valorii de investiţii a proiectului-- Reabilitare strada si extindere retea canalizare in zona Peninsula, localitatea Murighiol-- şi solicitarea unei scrisori de garantare in valoare de 375.587,30 lei la F. N.G.C.I.M.M SA IFN Bucuresti pentru finantarea obiectivel 2015 5 SECRETAR 143345160005-06-2015
44 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-INFIINŢARE CAMPING LOCALITATEA MURIGHIOL, JUDETUL TULCEA--, investitor Comuna Murighiol si introducerea terenului in suprafata de 5000 mp, in intravilanul loc. Murighiol pentru amplasamentul situat in extravilanul com. Murighiol, adiacent intravilanul 2015 6 SECRETAR 143466120019-06-2015
45 PH - aprobarea rectificarii Listei de investitii la bugetul local pe trim.II, anul 2015 2015 6 SECRETAR 143569800001-07-2015
46 PH - rectificare bugetului de venituri si cheltuieli la bugetul local, trim. 2 anul 2015 2015 6 SECRETAR 143569800001-07-2015
47 PH - dezmembrare sup 1000 in 17 loturi -garaje 2015 6 SECRETAR 143569800001-07-2015
48 PH - privind modificarea pozitie din inventar inv privat dezmembrare garaje 2015 6 SECRETAR 143569800001-07-2015
49 PH - -modificare HCL NR. 18 DIN 2013 APROBARE REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA-ACTIVITATI COMERCIALE DE PIATA 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
50 PH -modificareanexe 1 si 2 din HCL 32 DIN 2010-aprobarea Nomenclatorului stradal 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
51 PH -ATRIBUIRE LOT CASA-IFTIME VASILE-MARIN 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
52 PH -ATRIBUIRE LOT CASA-NICHITA ADRIAN OCTAVIAN 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
53 PH -modificare art.2 din HCL NR.16 din 1996 -PUZ-loturi de casa 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
54 PH -modificarea si completarea Invenatrului domeniului privat de interes local al com. Murighiol 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
55 PH indreptare eroare materiala din cuprinsul HCL nr. 83 din data de 30 iunie 2015 2015 7 SECRETAR 143880840006-08-2015
56 PH PAROBARE ACORDARE DIFERENTA DE 500 MP -VATAJELU COSMIN 2015 7 SECRETAR 143932680012-08-2015
57 PH - de aprobarea rectificarii Listei de investitii la bugetul local, trimestrul III, anul 2015 2015 8 SECRETAR 144131400004-09-2015
58 PH - aprobare BVC , trimestrul III, anul 2015 2015 8 SECRETAR 144131400004-09-2015
59 PH.-ATRIBUIRE LOT CASA-BRAILOVSCHI LAURENTIU-LUCIAN 2015 8 SECRETAR 144131400004-09-2015
60 PH -modificare art.1 din HCL 42 din 31.10.2012 - atribuire diferenta teren Grigore Lucian Valentin 2015 8 SECRETAR 144131400004-09-2015
61 PH -modificare art.1 din HCL 61din 11.05.2012- atribuire diferenta teren Chirila Ionut Cristian 2015 8 SECRETAR 144131400004-09-2015
62 PH- vanzare teren 4317 in 5 LOTURI , extravilan , sat Plopul 2015 8 SECRETAR 143949960014-08-2015
63 PH - vanzare a 6 LOTURI - loturi case intravilan Murighiol 2015 8 SECRETAR 143949960014-08-2015
64 PH --modificare Anexa 6 din HCL 32 din 2010-aprobarea Nomenclatorului stradal 2015 9 SECRETAR 144183240010-09-2015
65 PH .-modificare HCL 87 2015 si a HCL 18 -Regulamentul privind functionarea activitatilor comerciale- , aprobare taxe 2015 9 SECRETAR 144183240010-09-2015
66 PH 3 - privind inventarierea in domeniul public a unui teren in supr.730 mp, sitiat in T 43 P Cc 1063,intravilan com. Murighiol 2015 9 SECRETAR 144183240010-09-2015
67 PH privind aprobarea imputernicirii ADIIDM Tulcea - desuri 2015 9 SECRETAR 144183240010-09-2015
68 PH - privind completare pozitie 72 din Invenatrul domeniului public al com. Murighiol 2015 9 SECRETAR 144304200024-09-2015
69 PH - privind rectificarea literei b) art.1 din HCL nr. 71 din 29 mai 2015 2015 9 SECRETAR 144304200024-09-2015
70 PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICĂ P+1+M- investitor SC AMERIKşNE SRL, prin reprezentant Mihalache Romeo, pentru amplasamentul situat în intravilanul com. Murighiol, jud. Tulcea, T22, A 141, nr. cadastral 34001, CF 34001 2016 8 portal admin 147077640010-08-2016
71 ph 1 - alegere presedinte de sedinta sept, oct si noiembr 2016 2016 9 SECRETAR 147354120011-09-2016
72 aprobare proces verbal al sed ord 31 august 2016 2016 9 SECRETAR 147354120011-09-2016
73 privind aprobarea P.U.Z APROBARE CONSTRUIRE PENSIUNE AGROTURISTICA P+1+M -Anunt proiect 2016 9 SECRETAR 147354120011-09-2016
74 PH 4 privind modificare domeniul privat al comunei Murighiol 2016 9 SECRETAR 147354120011-09-2016
75 ph 5 - privind domeniul public al comunei Murighiol prin adaugarea investitiei Centrul de informare turistica 2016 9 SECRETAR 147354120011-09-2016
76 ATRIB LOT CASA.doc SAFCA GEORGE 2016 9 SECRETAR 147354120011-09-2016
77 -modificare art.1 din HCL 10130.09.2009 acordare diferenta teren dnului Ciosan Rares Stefan 2016 9 SECRETAR 147354120011-09-2016
78 PH 1 - aprobare proces verbal al sed ord 13 sept. 2016 2016 10 SECRETAR 147604680010-10-2016
79 PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 SECRETAR 147604680010-10-2016
80 Anexa -memoriu, la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 SECRETAR 147604680010-10-2016
81 Anexa -regulament PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 SECRETAR 147604680010-10-2016
82 Aenxa -Incadrare in zona la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 SECRETAR 147604680010-10-2016
83 Anexa- Situatia existenta la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 SECRETAR 147604680010-10-2016
84 Anexa -Regementari urbanistice la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 SECRETAR 147604680010-10-2016
85 Anexa -Reglementari edilitare la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 SECRETAR 147604680010-10-2016
86 Aenxa -Situatia juridica-, la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1 -IVANOV MARIANA 2016 10 SECRETAR 147604680010-10-2016
87 PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1, SC TRIP TO NATURE SRL 2016 10 SECRETAR 147604680010-10-2016
88 Anexa -Situatie existenta-, la PH - aprobarea DOCUMENTATIEI P.U.Z CONSTRUIRE AGROPENSIUNE P+1, SC TRIP TO NATURE SRL 2016 10 SECRETAR 147604680010-10-2016
89 Privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, in conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investitiei ,, Centru local de informare turistica in Comuna Murighiol si 2017 7 SECRETAR 150023880017-07-2017
90 Proiect de Hotarare aprobare buget local nr 1485-martie 12018 2018 3 portal admin 151994160002-03-2018
91 Proiect de Hotarare Nr 1482 martie 2018 aprobare buget 2018 2018 3 portal admin 151994160002-03-2018
92 aPH nr.20 -APROBARE PUZ -CONSTUIRE CASA DE VACANTA, localitatea Dunavatu de Jos, investitor Ferecu Ioan 2018 6 portal admin 153030600030-06-2018
93 PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5149/19.06.2018 privind implementarea proiectului -ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SI TEHNOLOGII MENITE SA PREVINA SI SA REDUCA IMPACTUL NEGATIV ASUPRA MEDIULUI PENTRU STATIA DE EPURARE APE UZATE DIN LOCALITATEA MURIGHIOL- 2018 6 portal admin 152935560019-06-2018
94 PROIECT DE HOTĂRÂRE Priveste: aprobarea acordarii dreptului de uz si servitute in favoarea ADMINISTRATIEI REZERVATIEI BIOSFEREI DELTA DUNARII pentru terenul in suprafata de 100 mp, LOT 2, situat in T 49 Nb 328, CF nr. 31270 , extravilan localitatea Murighiol, com. Murighiol, apartinand domeniului 2018 6 portal admin 153013320028-06-2018
95 PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici ,si bugetul cererii de finantare pentru obiectivul de investitii -REABILITARE SI DOTARE GRADINITA PLOPUL, COMUNA MURIGHIOL, JUD. TULCEA- 2018 6 portal admin 153013320028-06-2018
96 Proiect de hotarare - taxe si impozite 2019 2018 9 portal admin 153799560027-09-2018